Kliendi andmete töötlemise kord

E-Autoline E-oksjoni kasutamise üldtingimused

Registreerudes internetilehekülje www.e-autoline.com oksjonikeskkonna kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud ja nõustud käesolevate E-Autoline e-oksjoni kasutajatingimustega (edaspidi Kasutajatingimused) ning kohustud Kasutajatingimusi täitma alljärgnevas:

Teenuse kasutamise üldtingimused

 • Kasutajatingimused kehtivad veebilehekülje www.e-autoline.com oksjonikeskkonna (edaspidi Oksjonikeskkond) kasutajaks registreeritud isikute (edaspidi Teenuse kasutaja) ja OÜ Autolink (registrikood 10875202, aadress Mäepealse 21a, 12618 Tallinn, edaspidi Teenuse pakkuja) vahelistele õigussuhetele.

 • Teenuse pakkuja poolt osutatavaks teenuseks on Oksjonikeskkonna kasutamise võimaldamise läbi Teenuse kasutajale võimaluse andmine Oksjonikeskkonnas enampakkumisel olevate sõidukite ostmiseks (edaspidi Teenus).

 • Teenust on võimalik kasutada registreerides end veebileheküljel www.e-autoline.com Oksjonikeskkonna kasutajaks. Isik loetakse Oksjonikeskkonna kasutajana registreerituks ja leping Teenuse osutamiseks (edaspidi Leping) sõlmituks, kui isik on teovõimeline, on korrektselt täitnud ja kinnitanud registreerimisankeedi veebileheküljel www.e-autoline.com, on tasunud 35 eurot (547,63 krooni) registreerimistasu Teenuse pakkuja pangakontole 10220027821016 SEB pangas või 221019730218 Swedbankis ning Teenuse pakkuja on aktiveerinud Oksjonikeskkonna kasutamise personaalse kasutajatunnuse ja parooli. Registreerimistasu ei tagastata.

 • Isik kohustub esitama Oksjonikeskkonna kasutajaks registreerimisel Teenuse pakkujale tõeseid isikuandmeid, s.h registreeruma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivaid kontaktandmeid.

 • Teenuse pakkuja kohustub väljastama isikule Oksjonikeskkonna kasutamiseks vajaliku personaalse kasutajatunnuse ja parooli hiljemalt 1 tööpäeva jooksul Teenuse kasutaja poolt kõikide Oksjonikeskkonna kasutajaks registreerimiseks vajalike toimingute tegemisest, v.a juhul, kui isik on Oksjonikeskkonna kasutajaks registreerimisel esitanud Teenuse pakkujale ebaõigeid isikuandmeid.

 • Teenuse kasutaja kohustub kasutama Oksjonikeskkonda ja Teenuse pakkuja poolt osutatavat Teenust vastavalt Kasutajatingimustele ja Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

 • Teenuse kasutaja kohustub hoidma Teenuse pakkuja poolt väljastatud personaalse kasutajatunnuse ja parooli konfidentsiaalsena ning viivitamatult teavitama Teenuse pakkujat personaalse kasutajatunnuse ja parooli kaotamisest või kolmandate isikute kätte sattumisest.

 • Teenuse kasutaja kohustub Oksjonikeskkonnas mitte kasutama ühtegi robotit, jälitus-otsinguseadet (spider), andmete sorteerijat (scraper) ega muud automaatset seadet. Teenuse kasutaja kohustub mitte kahjustama, häirima või rikkuma Oksjonikeskkonda ja selle tavapärast funktsioneerimist muul viisil.

 • Oksjonikeskkond ja selle sisu autoriõigused kuuluvad Teenuse pakkujale. Teenuse kasutaja kohustub mitte kopeerima, muutma ega levitama Oksjonikeskkonna struktuuri, kujundust ega programmi.

 • Teenuse pakkujal on Kasutajatingimuste punktis 7, 8 ja 9 sätestatud kohustuse rikkumisel õigus Teenuse kasutajaga sõlmitud Leping ühepoolselt ja täiendavat tähtaega määramata üles öelda ning blokeerida Teenuse kasutajale väljastatud personaalne kasutajatunnus ja parool. Teenuse kasutaja vastutab Kasutajatingimuste punktis 7, 8 ja 9 sätestatud kohustuse rikkumisega Teenuse pakkujale tekitatud varalise kahju eest täies ulatuses.

Isikuandmete töötlemine

 • Registreerides end Oksjonikeskkonna kasutajaks annab Teenuse kasutaja Teenuse pakkujale nõusoleku töödelda Teenuse kasutaja poolt Oksjonikeskkonna kasutajaks registreerimisel esitatud isikuandmeid (edaspidi Isikuandmeid) vastavalt Kasutajatingimustele ja Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

 • Teenuse kasutajal on õigus Kasutajatingimuste punktis 11 nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

 • Teenuse pakkuja kasutab Isikuandmeid Teenuse osutamiseks ja arendamiseks, samuti reklaami ja pakkumiste vahendamiseks Teenuse kasutaja elektronpostiaadressile ja muudele sidevahenditele.

 • Teenuse pakkuja kohustub mitte avalikustama ega andma Teenuse kasutaja Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele, v.a juhul, kui see on vajalik Teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamiseks või muul viisil Teenuse arendamiseks, samuti Teenuse kasutaja suhtes õiguskaitsevahendite kohaldamiseks.

Enampakkumisel osalemise tingimused

 • Oksjonikeskkonnas enampakkumisel müüdavate sõidukite alghinna määrab Teenuse pakkuja.

 • Oksjonikeskkonnas müüdavate sõidukitega on võimalik eelnevalt tutvuda Teenuse pakkuja müügiplatsil. Oksjonikeskkonnas müüdavad sõidukid on enampakkumisel Teenuse pakkuja poolt määratud aja, mille kestel võib Teenuse kasutaja teha pakkumisi. Teenuse kasutajal on pakkumiste tegemiseks võimalik kasutada kahte võimalust:

  • teha igakordse kinnitusega pakkumine, sammuga 50 eurot (782,33 krooni). Nimetatud juhul peab Teenuse kasutaja ise jälgima enampakkumise kulgemist ning soovi korral tegema uue pakkumise. Kõikide Teenuse kasutajate pakkumised on Oksjonikeskkonnas nähtavad. Oksjonikeskkonna uuendamiseks peab Teenuse kasutaja vajutama nuppu „värskenda“.

  • teha määratud piirhinnaga pakkumine, millega Teenuse kasutaja määrab kindlaks enda pakkumise maksimaalse piirhinna. Teenuse kasutaja pakkumine ei ole teistele Teenuse kasutajatele nähtav. Sel juhul ei pea Teenuse kasutaja ise jälgima enampakkumise kulgemist. Teenuse kasutaja pakkumine tunnistatakse parimaks, kui enampakkumise kestel ei tee teised Teenuse kasutajad paremat (kõrgema hinnaga) pakkumist.

 • Eelleping enampakkumisel olnud sõiduki müümiseks loetakse sõlmituks parimale pakkumisele nõustumuse andmisega. Kui pakkumisele ei järgne paremat pakkumist, tuleb anda nõustumus viimasele pakkumisele. Kui ühel ajal on teinud võrdse pakkumise mitu Teenuse kasutajat ja sellele ei järgne paremat pakkumist, on Teenuse pakkujal õigus valida parima pakkumise teinud Teenuse kasutaja võrdse pakkumise teinud Teenuse kasutajate hulgast.

 • Teenuse kasutaja pakkumine ei ole tagasivõetav. Teenuse kasutaja on pakkumisega seotud parema pakkumise tegemiseni, välja arvatud juhul kui Teenuse pakkuja muudab pärast Teenuse kasutaja poolt pakkumise tegemist enampakkumisel oleva sõiduki kirjeldust või täiendab sõiduki puuduste loetelu. Teenuse kasutaja on pakkumisega seotud ka juhul, kui tema pakkumine jääb ainukeseks (paremat pakkumist ei tehta).

 • Teenuse kasutaja ei ole parema pakkumise puudumisel oma pakkumisega seotud, kui Teenuse pakkuja ei anna pakkumisele nõustumust hiljemalt 2 tööpäeva jooksul enampakkumise lõppemisest.

 • Teenuse kasutaja kohustub sõlmima Teenuse pakkujaga enampakkumisel olnud sõiduki müügilepingu ja tasuma Teenuse pakkujale sõiduki müügihinna 5 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise lõppemist.

 • Teenuse kasutaja kohustub viima enampakkumisel olnud sõiduki Teenuse pakkuja territooriumilt ära 5 tööpäeva jooksul pärast müügilepingu sõlmimist, v.a juhul kui poolte vahel ei ole sõlmitud eraldi kirjalikku kokkulepet teistel tingimustel.

 • Teenuse pakkujal on Kasutajatingimuste punktis 20 sätestatud kohustuse rikkumisel õigus nõuda Teenuse kasutajalt uue enampakkumise korraldamise kulude katteks leppetrahvi 15 % enampakkumisel olnud sõiduki lõpphinnast, kuid mitte vähem kui 255,65 eurot (4000,05 krooni).

 • Teenuse pakkujal on Kasutajatingimuste punktis 21 sätestatud kohustuse rikkumisel õigus nõuda Teenuse kasutajalt sõiduki hoidmistasu 3,20 eurot (50,07 krooni) päevas.

 • Juhul, kui enampakkumisel parima pakkumise teinud Teenuse kasutaja ei sõlmi Teenuse pakkujaga enampakkumisel olnud sõiduki müügilepingut Kasutajatingimuste punktis 20 sätestatud tähtaja jooksul, läheb sõiduk uuele enampakkumisele sama alghinnaga.

Kinnitused ja tagatised

 • Teenuse pakkuja kohustub enne enampakkumise algust avaldama Oksjonikeskkonnas kogu talle teadaoleva informatsiooni enampakkumisel oleva sõiduki omaduste ning nähtavate ja varjatud puuduste kohta.

 • Teenuse pakkuja avaldab Teenuse kasutajale viimase nõudmisel informatsiooni enampakkumisel oleva sõiduki tehasetähise ja registreerimisnumbri kohta, eesmärgiga võimaldada Teenuse kasutajal küsida enampakkumisel oleva sõiduki hoolduse ja ajaloo kohta informatsiooni kolmandate isikute käest.

 • Teenuse kasutaja kohustub enne pakkumise tegemist tutvuma enampakkumisel oleva sõiduki kohta Teenuse pakkuja poolt Oksjonikeskkonnas avaldatud informatsiooniga ning tegema pakkumise, mis arvestab sellest tulenevaid Teenuse kasutaja riske.

 • Teenuse pakkuja vastutab enampakkumisel olnud sõiduki mittevastavuse eest Teenuse pakkuja poolt Oksjonikeskkonnas avaldatud tingimustele, mis on olemas sõiduki üleandmisel Teenuse kasutajale. Teenuse pakkuja ei vastuta enampakkumisel olnud sõiduki muude, Oksjonikeskkonnas mitteavaldatud, kuid Teenuse kasutaja poolt eeldatud omaduste olemasolu eest.

 • Teenuse kasutaja kohustub Kasutajatingimuste punktis 20 nimetatud müügilepingu sõlmimise järgselt viivitamata sõiduki üle vaatama ja läbima sõiduki tavapärase hoolduse ning tehnilise kontrolli. Teenuse pakkuja ei vastuta enampakkumisel olnud sõiduki puuduste eest, mis tekivad nimetatud kohustuste täitmata jätmise tagajärjel.

 • Teenuse kasutaja peab teatama Teenuse pakkujale enampakkumisel olnud sõiduki mittevastavusest Teenuse pakkuja poolt Oksjonikeskkonnas avaldatud tingimustele kahe kuu jooksul pärast seda, kui ta mittevastavusest teada sai. Kui Teenuse kasutaja ei teata Teenuse pakkujale enampakkumisel olnud sõiduki mittevastavusest õigeaegselt, ei või Teenuse kasutaja sõiduki mittevastavusele tugineda.

Tingimuste muutmine

 • Teenuse pakkujal on õigus Kasutajatingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada, avaldades sellekohase teate ja muudetud ja/või täiendatud Kasutajatingimused veebileheküljel www.e-autoline.com.

 • Kasutajatingimuste muudatused ja/või täiendused jõustuvad 30 päeva möödudes nende avaldamisest veebileheküljel www.e-autoline.com, kuid ei kehti muutmise hetkel käimasolevatel enampakkumistel osalevatele Teenuse kasutajatele.

 • Teenuse kasutaja kinnitab nõustumist muudetud ja/või täiendatud Kasutajatingimustega Teenuste kasutamisega pärast muudatuste ja/või täienduste jõustumist.

Lõppsätted

 • Teenuse kasutajal on õigus Teenuste kasutamine lõpetada ja sulgeda kasutajakonto. Enne Teenuste kasutamise lõpetamist ja kasutajakonto sõlmimist tekkinud kohustused jäävad kehtima ka pärast Teenuste kasutamise lõpetamist ja kasutajakonto sulgemist kuni nende nõuetekohase täitmiseni.

 • Kasutajatingimuste ühe sätte kehtetus ei muuda automaatselt kehtetuks teisi seadusega kooskõlas olevaid Kasutajatingimusi.

 • Teenuse pakkuja ja Teenuse kasutaja vahel Teenuse kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

 • Oksjonikeskkonna kasutamisest tekkivad vaidlused lahendatakse poolte vahel läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel allub vaidlus Harju Maakohtule.